DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người thực hiện

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, phát triến một số kỹ thuật học thống kê ứng dụng cho các bài toán Thị giác máy tính

11/2011 -11/2013

Nafosted-Cấp nhà nước

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên đóng góp chính

2

Phân tích đặc tính cấu trúc của mạng sinh học và ứng dụng trong việc tìm gien gây bệnh

2012-2014

Cấp nhà nước

TS. Lê Đức Hậu

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứ dự báo hạn hán vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống

2003-2005

Cấp Nhà nước

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

4

Phát triển các công nghệ xử lý thông tin cho việc suy luận mạng và phân tích tính động trong sinh học hệ thống

2008-2009

Cấp Nhà nước,

Hàn Quốc

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

5

Phát triển một số phương pháp trực quan hóa trong phân tích dữ liệu nhiều chiều và ứng dụng

2012-2014

Cấp nhà nước

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

6

Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh

2015-2017

Cấp nhà nước

TS. Lê Đức Hậu

Chủ nhiệm

7

Xây dựng mô hình biến đổi axit amin của vi rút

2009-2011

Nafosted-Cấp nhà nước

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Tham gia

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người thực hiện

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội

1/2012 - 12/2013

Cấp Thành phố (Bộ)

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Chủ nhiệm

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng và quản lý thuỷ lợi

1/2012 - 12/2014

Cấp Bộ

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó chủ nhiệm

3

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng logic và các đặc tính cấu trúc trong việc phân hạng và truy tìm gien gây bệnh

10/2014- 12/2014

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

TS. Lê Đức Hậu

Chủ nhiệm

4

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc quản lý lưu vực sông

 

2012-2014

Cấp Bộ

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

5

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội

2012-2014

Cấp Sở

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

6

Dự án quản lý rủi ro thiên tai

2012-2012

Cấp Bộ

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

7

Phát triển mô đun trong cytoscape để phân tích mạng tương tác gien/protein sử dụng mô hình mạng logic

2010-2013

Cấp Bộ,

Hàn Quốc

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

8

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán trên đồ thị để phân hạng gien, kiểu hình bệnh và ứng dụng trong việc tìm gien gây bệnh mới và mối liên quan mới giữa các bệnh

2013-2015

Cấp Bộ

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

9

Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

2013-2015

Cấp Bộ

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

10

Mạng nơron RBF và ứng dụng

1/2008-12/2008

Cấp Bộ

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Chủ nhiệm

11

Phần tử ngoại lai trong khai thác dữ liệu

1/2005-12/2005

Cấp Bộ

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Chủ nhiệm

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người thực hiện

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng CSDL KHCN phục vụ công tác quản lý KHCN

1/2008 - 9/2009

Cấp Cơ sở

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Chủ nhiệm

2

Nghiên cu các phương pháp tra cu thông tin multimedia hoàn thin CSDL phc v an toàn h cha

5/2011 - 11/2011

Cấp Cơ sở

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Chủ nhiệm

3

Xây dựng Hệ thống điểm danh trực tuyến cho Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hà Nội

2013-2014

Cấp Cơ sở

TS. Lê Đức Hậu

Chủ nhiệm

4

Tính toán các thông số thủy lực để đánh giá quá trình truyền nhiệt trên sông và ứng dụng trong việc bố trí xây dựng nhà máy nhiệt điện

2005-2007

Cấp Cơ sở

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu và chương trình quản lý điểm của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi

2004-2005

Cấp Cơ sở

TS. Lê Đức Hậu

Tham gia

6

Lập trình cho HandHeld trên môi trường Windows CE

1/2003-12/2003

Cấp Cơ sở

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Chủ nhiệm

7

Cải tiến thuật toán xây dựng mô hình hồi quy ứng dụng trong dự báo.

1/2016-12/2016

Cấp Cơ sở

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Chủ nhiệm

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đơn vị hợp tác

Người thực hiện

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tích hợp mô hình dựa trên phương trình và mô hình dựa trên cá thể trong nghiên cứu các hệ thống phức tạp.

2014-2017

Đề tài phối hợp được tài trợ bởi quỹ nghiên cứu quốc gia (CNRS), cộng hoà Pháp

TS. Nguyễn Ngọc Doanh 

Chủ nhiệm

2

Phát triển nền tảng cho bài toán tối ưu hoá điều hành hệ thống thuỷ lợi

2018-2020

Đề tài được viện nghiên cứu phát triển IRD của Pháp và ĐH Thuỷ Lợi đồng tài trợ

TS. Nguyễn Ngọc Doanh 

Chủ nhiệm