Các mẫu sinh viên cần biết khi làm đồ án tốt nghiệp

Các mẫu đơn xin xét giao ĐATN (mẫu 1a, mẫu 1b, mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu tóm tắt đề cương đồ án (mẫu 1), download: Tại đây

Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu Đồ án tốt nghiệp (mẫu 9), download: Tại đây

Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), download: Tại đây