Các mẫu sinh viên cần biết khi làm thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp, download: Tại đây

Mẫu phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp, download: Tại đây

Các mẫu đơn xin xét giao ĐATN (mẫu 1a, mẫu 1b, mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu tóm tắt đề cương đồ án (mẫu 1), download: Tại đây

Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2), download: Tại đây

Mẫu Đồ án tốt nghiệp, download: Tại đây

Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), download: Tại đây