Seminar: Phân tích dữ liệu khoa học về kinh tế

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đâu tư xây dựng công trình Thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

Seminar- Một số vấn đề mô phỏng cho hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Trong bài trình bày này, chúng tôi giới thiệu một số bài toán mô phỏng nảy sinh trong quản lý, điều hành hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải.

Optimization of municipal solid waste transportation by integrating GIS analysis, equation-based, and agent-based model

Municipal solid waste (MSW) management issues emerged in many countries due to the increasing steadily over the last decade by population rising amounts of solid waste generated and rising disposal costs...

Bài nói của GS. Vincenzo Piuri, 14h00 thứ ba gày 8 tháng 11 năm 2016

Computational Intelligence for Industrial and Environmental Applications

Quantitative metagenomics from reads to biomarkers

Concepts and main questions in quantitative metagenomics, Applications in human health

GS. Alan Wee-Chung LIEW, ĐH Griffith, Úc thăm và làm việc với Khoa CNTT (Thứ 6, ngày 28/10/2016)

Bài nói chuyện của Giáo sư với Giảng viên và Sinh viên Khoa CNTT. Làm việc với Khoa về trao đổi hợp tác nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên.

Quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích tối ưu rủi ro.

Những ý tưởng mới trong nghiên cứu, lý thuyết về rủi ro úng ngập, các phương pháp xác định, đánh giá rủi ro...

Seminar 13/10/2016: Correlation between morbidity and spatial distribution of selected infectious diseases with climate variabilities and climate change in Viet Nam

To identify the evidences of linkage/correlation (qualitative and quantitative) between changes (temporal and spatial distribution) of the key climate-sensitive infectious diseases in Vietnam and climate changes/climate variations

Thông tin Seminar thứ 5 (6/10/2016): Ứng dụng phương pháp đa tác tử để mô phỏng và giải quyết một số vấn đề liên quan đến các tuyến xe bus ở Hà Nội.

Bài toán định tuyến các phương tiện giao thông công cộng là bài toán rất thường gặp tại tất cả các thành phố lớn như Hà Nội.

Thông tin Seminar thứ 5 (15/09/2016): Geometric shortest path problems

In this talk we review algorithms for solving geometric shortest path problem in computational geometry, namely computing shortest paths between two objects
123