* Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

 

 

 

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Tùng

Email: tungnt [at] tlu.edu.vn     Điện thoại: +84-4-38521442

TS. Nguyễn Thanh Tùng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

1.     Tổ chức, nhân sự
2.     Đào tạo đại học và SĐH
3.     Nghiên cứu khoa học, theo dõi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
4.     Công tác hợp tác quốc tế
5.     Quy hoạch phát triển, kế hoạch
6.     Quản trị cơ sở vật chất, các Dự án đầu tư
7.     Phát triển quan hệ doanh nghiệp
8.     Kiểm định chất lượng
9.     Theo dõi vận hành, cập nhật thông tin Website Khoa CNTT (CSE)
10.   Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...)

Đầu mối làm việc với các phòng: Quản trị, TCCB, Đào tạo ĐH&SĐH, Khảo thí & KĐCL, Tài vụ, HTQT, Thiết bị & ĐT, KHCN, HCTH, 

 

- Phó trưởng khoa: ThS. GVC. Phạm Xuân Đồng

Email: dongpx [at] tlu.edu.vn

ThS. Phạm Xuân Đồng trực tiếp phụ trách các công tác sau:

1.      Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên
2.      Công tác đoàn, hội sinh viên, công tác cựu sinh viên
3.      Xử lý học tập của sinh viên
4.      Cố vấn học tập
5.      Theo dõi công tác phát triển giáo trình, sách tham khảo.
6.     Công tác thi đua, khen thưởng

Đầu mối làm việc: Phòng CTCT&QLSV, Thư viện, Phòng HCTH


* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Công nghệ phần mềm Trưởng BM - TS. Lý Anh Tuấn 
 - Bộ môn Hệ thống thông tin Trưởng BM - TS.GVC Đặng Thị Thu Hiền
 - Bộ môn Khoa học máy tính Trưởng BM - TS. Nguyễn Mạnh Hiển
 - Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng Trưởng BM - PGS.TS Lê Đức Hậu
 - Bộ môn Toán học Trưởng BM- ThS. Phạm Xuân Đồng

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Chi bộ khoa Công nghệ thông tin Bí thư Phạm Xuân Đồng
- Công đoàn khoa Công nghệ thông tin Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ
- Chi đoàn giáo viên Bí Thư Đỗ Lân
- Liên chi Khoa CNTT
- Văn phòng khoa Phạm Thị Hương


* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng nghiên cứu phân tích dữ liệu khoa học và ứng dụng

- Phòng nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng

Ngoài ra, Khoa còn thành lập một hội đồng tư vấn cho Khoa các công việc đào tạo, nghiên cứu cũng như định hướng phát triển của toàn bộ Khoa CNTT

Ban chủ nhiệm Khoa đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định mọi dự án cũng như các kế hoạch phát triển của Khoa. Văn phòng Khoa là nơi giải quyết tất cả những thủ tục hành chính của Khoa cũng như quản lý tất cả những thông tin của sinh viên và cán bộ trong Khoa CNTT.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article