Giới thiệu Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy các môn Tin học văn phòng và Tin học đại cương cho sinh viên toàn trường, BM Tin học và Kỹ thuật tính toán còn đảm nhiệm một số môn cơ sở Toán học trong CNTT, các kỹ thuật tính toán, xử lý dữ liệu như: Tư duy tính toán, Thuật toán ứng dụng, Toán rời rạc, Học máy, Tin sinh,...

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Quỳnh Diệp

1. Phó trưởng bộ môn: ThS. NCS. Trương Xuân Nam

Các môn học giảng dạy:

STT

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Mã môn

Số TC

1

Tin học văn phòng

Microsoft Office  

OIT111

3

2

Tin học đại cương

Introduction to Engineering Programming

ENGR111

3

3

Nhập môn CNTT

Introduction to Computer  

CSE101

2

4

Nhập môn Tư duy tính toán

Introduction to Computational Thinking

CSE102

2

5

Nhập môn Tin Sinh

Introduction to Bioinformatics  

CSE491

3

6

Toán rời rạc

Discrete Mathematics

CSE203

3

7

Thuật toán ứng dụng

Application of Algorithms  

CSE426

3

8

Học máy

Machine Learning

CSE445

3

9

Thực tập tốt nghiệp CNTT

Internship

CSE465

2

10

Tin Sinh (Cao học)

Bioinformatics  

CSE527

3

11

Học máy nâng cao (Cao học)

Advanced Machine Learning

CSE545

3

12

Tối ưu hóa ứng dụng (Cao học)

Optimization

CSE589

3